เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2563 แบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet เพื่อรายงานผลการดำเนินงานด้านบริหารและพัฒนาระบบ ด้านวิชาการและวิจัย และด้านพัฒนานักศึกษา โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนอาจารย์ และหัวหน้าสาขาเข้าร่วมประชุม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.