เมนูหลัก
เว็บบริการ

ช่อง 7 สี เข้าถ่ายทำกิจกรรมกลุ่มเกษตรกร

รายการอนุวัตร จัดให้ จากช่อง 7 สี เข้าถ่ายทำกิจกรรมกลุ่มเกษตรกร ในโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์กุ้งแปลงใหญ่ ตำบลองค์รักษ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี  ในวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 เพื่อประชาสัมพันธ์การช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19  ซึ่งเกษตรกรไม่สามารถจำหน่ายกุ้งก้ามกรามได้ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ หัวหน้าโครงการ ดร.ยุพิน  พูนดี และ ดร.มัสธูรา ละใบเด็น  เป็นผู้ร่วมโครงการและให้การต้อนรับ รายการออกอากาศในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.38 น. ส่งผลให้มีผู้บริโภคสอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมาก ทำให้กลุ่มเกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ได้เพิ่มมากขึ้น