เมนูหลัก
เว็บบริการ

ลงพื้นที่ให้กำลังใจนักวิจัยและเกษตรกร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ให้เกียรติมาเยี่ยมชมตลาดเกษตรเดอริวาอโยธยา พร้อมอุดหนุนกุ้งเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ที่เลี้ยงในพื้นที่อำเภอบางซ้าย อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด โควิด 19 และให้กำลังใจนักวิจัย โครงการ หมู่บ้านวิทยาศาสตร์กุ้งแปลงใหญ่ ตำบลองครักษ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ  ทองรักษ์ หัวหน้าโครงการหมู่บ้าoวิทยาศาสตร์กุ้งแปลงใหญ่ และนางวารุณีย์  คันทรง ประมงอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2563  ณ  ลานจอดรถร้านอาหารเดอริวา อโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา