เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ วาระพิเศษ

ผศ.ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ วาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2563 แบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet เพื่อพิจารณารายการงบลงทุน (ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง) และงบรายจ่ายอื่น ๆ (โครงการ) งบดำเนินงาน รายการซ่อม-บำรุงรักษา ครุภัณฑ์ เพื่อเสนอของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น.