เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมหารือจัดเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการวิชาการและวิจัย

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ดร.ธวัฒน์ชัย งามศิริ  รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือจัดเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการวิชาการและวิจัย แบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเชิญเสด็จพระราชดำเนินเปิด “อาคารบูรณมงคล” ในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564