เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมคณะกรรมการจัดทำฐานข้อมูลครุภัณฑ์

ผศ.ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำฐานข้อมูลครุภัณฑ์ แบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Google Meet เพื่อวางแผนการจัดทำฐานข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการครุภัณฑ์ สำหรับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การจัดหารายได้ และการซ่อมบำรุง ดูแล การใช้ประโยชน์ครุภัณฑ์ภายในคณะ เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น.