เมนูหลัก
เว็บบริการ

กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM)

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) แบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านผลิตบัณฑิต ด้านวิจัย และด้านบริการวิชาการที่ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในแต่ละกลุ่ม โดยให้ผู้แทนรายงานผลหรือแนวปฏิบัติที่ดีของแต่ละกลุ่มที่ได้มีการจัดการความรู้ร่วมกันมา โดย ดร.ธวัฒน์ชัย งามศิริ  นำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาบัณฑิตนักนวัตกรรม รศ.ดร.รวีวรรณ  เดื่อมขันมณี  นำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้รับทุน และรศ.อำนวยพศ ทองคำ นำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การบริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องผลิตแผ่นข้าวตังและแผ่นข้าวแตนในชุมชน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น.