เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมคณะทำงานปรับปรุงโรงผสมอาหารสัตว์ ครั้งที่ 2

ผศ.ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานปรับปรุงโรงผสมอาหารสัตว์ ครั้งที่ 2/2563 แบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet เพื่อพิจารณาแผนการปรับปรุงโรงผสมอาหารสัตว์และประมาณการค่าใช้จ่าย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น.