เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมสำนักงานคณบดี

ผศ.ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมสำนักงานคณบดี ครั้งที่ 2/2563 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการจัดทำฐานข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ เมื่อวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา