เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมงานพัฒนานักศึกษา

อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมงานพัฒนานักศึกษา แบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Google Meet เพื่อแจ้งยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนานักศึกษา  ร่างแผนการดำเนินงานโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและพิจารณามอบหมายตัวชี้วัดการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น.