เมนูหลัก
เว็บบริการ

ลงพื้นที่สำรวจโรงผสมอาหารสัตว์

ผศ.ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วย รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา และคณาอาจารย์ ลงพื้นที่สำรวจโรงผสมอาหารสัตว์เพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงโรงผสมอาหารสัตว์ เมื่อวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา