เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมคณะทำงานปรับปรุงโรงผสมอาหารสัตว์

ผศ.ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานปรับปรุงโรงผสมอาหารสัตว์ แบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Google Meet เพื่อเตรียมความพร้อมการปรับปรุงโรงผสมอาหารสัตว์ที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์สำหรับการเรียนการสอนและใช้ในงานฟาร์ม เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น.