เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาใช้เงินรางวัลหรือค่าตอบแทนงานฟาร์ม

ผศ.ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาใช้เงินรางวัลหรือค่าตอบแทนงานฟาร์ม ครั้งที่ 1/2563 แบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Google Meet เพื่อรายงานความก้าวหน้าการขอใช้เงินรางวัลหรือค่าตอบแทนงานฟาร์มและพิจารณาการขอใช้งบประมาณซ่อมแซมโรงเรือนและการให้ความเห็นชอบการใช้เงินรางวัลหรือค่าตอบแทนงานฟาร์ม เมื่อวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น.