เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมคณะกรรมการกำกับ ดูแลงานฟาร์ม

           ผศ.ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ดูแลงานฟาร์ม แบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Google Meet เพื่อพิจารณารายงานผลการดำเนินโครงการงานฟาร์ม แผนการดำเนินงานฟาร์มและแนวทางการจำหน่ายผลผลิตงานฟาร์มช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID - 19 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น.