เมนูหลัก
เว็บบริการ

KM Online

         คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ด้านผลิตบัณฑิต  ด้านวิจัย และด้านบริการวิชาการ ผ่านการใช้เทคโนโลยีด้านสารสนเทศในการจัดประชุมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Google Meet โดยมี อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท ประธานกลุ่มวิจัย ดร.ธวัฒน์ชัย งามศิริ ประธานกลุ่มผลิตบัณฑิต และ อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ ประธานกลุ่มบริการวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ภายในคณะฯ เข้าร่วมประชุม KM ออนไลน์  ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการควบคุมและการเฝ้าระวังการระบาดเชื้อไวรัส COVID - 19 เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรในสถานการณ์ปัจจุบัน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น.