เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมการปรับแผนการเรียนของนักศึกษา

ดร.ธวัฒน์ชัย งามศิริ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมการปรับแผนการเรียนของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 เมื่อวันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา