เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมสำนักงานคณบดี วาระพิเศษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมสำนักงานคณบดี วาระพิเศษ เพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน Work From Home และการจัดประชุมผ่าน Application Cisco Webex Meetings เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา