เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมการพัฒนาหลักสูตร

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการและวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา