เมนูหลัก
เว็บบริการ

ศึกษาดูงานด้านการควบคุมพืชเพื่อการส่งออก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉวีวรรณ บุญเรือง และอาจารย์ฌนกร หยกสหชาติ นำนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท (วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร) เข้าศึกษาดูงานด้านการควบคุมพืชเพื่อการส่งออก เป็นการบูรณาการร่วมกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา Postharvest Physiology of Fruits Vegetable and Flowersณ บริษัทพีแอนด์เอฟ เทคโน จำกัด เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น.