เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2/2563 เพื่อหารือมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ภายในคณะ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา