เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมเตรียมความพร้อมหารือการจำหน่ายผลผลิตงานฟาร์ม

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมหารือการจำหน่ายผลผลิตงานฟาร์มในร้านค้าบิ๊กซี เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา