เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพชรราชมงคล

อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ  รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพชรราชมงคล เมื่อวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา