เมนูหลัก
เว็บบริการ

ร่วมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือทางการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยรองคณบดี ประธานหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ เข้าพบ นายวีระชัย สมบัติกำไร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือทางการศึกษา  เป็นการเพิ่มโอกาสให้นักศึกษาที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาลัย ในการสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตของคณะฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ จังหวัดพระนคศรีอยุธยา