เมนูหลัก
เว็บบริการ

ร่วมพัฒนาหลักสูตรและร่าง MOU การพัฒนาการศึกษาด้านนวัตกรรมการเกษตร

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมการพัฒนาหลักสูตร ร่วมกับนายจักรกฤษณ์ วิวัฒน์ภิญโญ ผู้จัดการการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมทีมงานบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) และหารือร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านนวัตกรรมการเกษตร เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา