เมนูหลัก
เว็บบริการ

ร่วมมือผลิตแอลกอฮอล์เจลล้างมือด้วยตนเอง

อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ อาจารย์ศุภชาติ เสถียรธนสาร รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ จัดทำรายการสาธิตการทำแอลกอฮอล์เจลล้างมือด้วยตนเอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เผยแพร่ให้กับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรที่สนใจทำแอลกอฮอล์เจลล้างมือใช้ด้วยตนเอง โดยมีอาจารย์สิริวรรณ สุขนิคม และนายปฐมพงศ์ สมัครการ เป็นผู้สาธิตและให้ความรู้ในการนำไปใช้และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 5 อาคาร 25 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา