เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมคณะกรรมการกำกับ ดูแลงานฟาร์ม

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ดูแลงานฟาร์ม ครั้งที่ 1/2563 เพื่อหาแนวทางการกำกับติดตามดูแลงานฟาร์มและการตั้งเป้าหมายในการดำเนินงานฟาร์ม เมื่อวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา