เมนูหลัก
เว็บบริการ

สัมมนาปัญหาพิเศษสาขาวิชาพืชศาสตร์

สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดงานสัมมนาปัญหาพิเศษสาขาวิชาพืชศาสตร์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ นำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์รายวิชา  Seminar in Agricultural Technology นักศึกษาระดับปริญญาโท ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม 237 ชั้น 3 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา