เมนูหลัก
เว็บบริการ

ศิษย์เก่ามอบความรู้และแนวทางการทำงานแก่รุ่นน้อง

นายชรินทร์ พุกเกษม นักวิชาการเกษตร ระดับชำนาญการ ด่านตรวจพืชท่าเรือกรุงเทพ สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ศิษย์เก่าสาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เข้าให้ความรู้และแนวทางการทำงานแก่นักศึกษาเตรียมสหกิจศึกษาปี 2562 เมื่อวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ ๒๕63 ณ ห้องประชุม 237 ชั้น 3 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา