เมนูหลัก
เว็บบริการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการตรวจรักษาสุขภาพสุนัขและแมวแก่ชุมชน

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการตรวจรักษาสุขภาพสุนัขและแมวแก่ชุมชน เพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยง พร้อมให้บริการถ่ายพยาธิ ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ทำหมันสุนัขและแมว อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการการบริการวิชาการร่วมกับการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาในสาขาวิชา  เมื่อวันที่ 1, 2 และ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ชุมชนวัดโตนด และชุมชนวัดไผ่โสมนรินท์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามลำดับ