เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส + 3 รอบประเมินตนเอง

อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส + 3 ครั้งที่ 1/2563 เพื่อสรุปผลคะแนนกิจกรรม 5 ส + 3 รอบประเมินตนเอง ให้คณะกรรมการดำเนินงานทราบ พร้อมหารือแนวทางในการดำเนินงานปรับปรุง แก้ไข พัฒนาพื้นที่จัดกิจกรรม 5 ส + 3  เมื่อวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา