เมนูหลัก
เว็บบริการ

ศึกษาดูงานฟาร์มโคเนื้อ

ผศ.สหัส นุชนารถ และอาจารย์สุรัตน์ บุญยวง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานฟาร์มโคเนื้อเรืองศรีฟาร์ม จังหวัดกาญจนบุรี และฟาร์มเพลินตา จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้นักศึกษามีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจถึงการเลี้ยงโคเนื้ออย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาพัฒนาต่อยอดกับรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน และเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพของนักศึกษาในอนาคต เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563