เมนูหลัก
เว็บบริการ

ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรท้องถิ่น

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือนจัดกิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาใช้ภายนอก ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญา ศิลปวัฒธรรม และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรท้องถิ่นร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และเป็นการบูรณาการร่วมกับการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์ โดยมี ผศ.นัตจุฑามณ์ เลิศลีลากิจจา ผศ.กรรณิกา โพธิ์สามต้น และดร.ธีรพัศธ์ ศิลปะสมบูรณ์ อาจารย์สาขาวิชาพืชศาสตร์ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00-16.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา