เมนูหลัก
เว็บบริการ

นักศึกษารับรางวัลสหกิจศึกษา ชนะเลิศอันดับที่ 1 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ขอแสดงความยินดีกับนางสาวชลธิชา อ่วมสิน นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสับปะรดผงสำเร็จรูปเชิงพาณิชย์ด้วยกระบวนการทำแห้งแบบพ่นฝอย ในการเข้าร่วมโครงการ “ประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ” โดยมี ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล และอาจารย์วรรภา วงศ์แสงธรรม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา