เมนูหลัก
เว็บบริการ

นักศึกษารับรางวัลสหกิจศึกษา ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ขอแสดงความยินดีกับ นายอัครพล จรเสถียร นายอดิเทพ แย้มผิว นายอนุวัฒน์ มุ่งเลียบกลาง และนายอรรถวรรธน์  ปัตคาม นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา โครงงานเครื่องดูด-จ่ายน้ำมันไฮดรอลิกแบบไฟฟ้ากระแสตรง 12VDC  ในการเข้าร่วมโครงการ “ประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ” โดยมีอาจารย์พิรุณ ชมศรี และอาจารย์เฉลิมขวัญ อริยะวงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา