เมนูหลัก
เว็บบริการ

นักศึกษารับรางวัลสหกิจศึกษา ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกมลเนตร อุบลรัศมี และนางสาวปริชาติ สมตัว นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับรางวัลชมเชย ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ โครงงานการลดการสูญเสียเนื้อปลาทูน่าขั้นตอนการบรรจุกระป๋องของบริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในการเข้าร่วมโครงการ “ประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ” โดยมี ผศ.พาขวัญ ทองรักษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา