เมนูหลัก
เว็บบริการ

รับโล่ประกาศเกียรติคุณ คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาดีเด่น

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ นายสนทยา มูลศรีแก้ว หัวหน้าสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ที่ได้รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาดีเด่น โดยได้รับเกียรติจาก นายธีรพล ขุนเมือง ประธานกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา เป็นผู้มอบโล่รางวัลในโครงการ “ประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ” เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา