เมนูหลัก
เว็บบริการ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและงานฟาร์มสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และนำความรู้ที่ได้รับมาบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์เป็นผู้นำเยี่ยมชม และให้การต้อนรับ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 - 15.30 น.  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา