เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมหารือการให้บริการวิชาการด้านข้าวโพดเทียน

อาจารย์วิเชียร ดวงสีเสน ผู้ช่วยคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลตำบลบางขะแยง จังหวัดปทุมธานี โดยมี ผศ.วสุ สันติมิตร  บรรยายเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเทียนบ้านเกาะ พร้อมด้วย ผศ.นชษร ปภาภูวโรจน์ และอาจารย์จันทร์เพ็ญ บุตรใส ร่วมประชุมหารือ ให้คำปรึกษา แนะนำการให้บริการวิชาการด้านข้าวโพดเทียน แก่ นายกิตติพงษ์ หอมมาลัย นายกเทศมนตรีตำบลบางขะแยง และคณะดูงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา