เมนูหลัก
เว็บบริการ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

     คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวฐิติรัตน์  นันทะกูล  และนางสาวอรทัย ผลภิญโญ ประธานชมรมและรองประธานชมรมฟูดเทคอาสาเกษตรอยุธยา นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 พร้อมเงินรางวัลจำนวน 1,000 บาท จากนายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี โครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานกิจกรรมชมรม ตามหลักประกันคุณภาพการศึกษา เรื่องแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานกิจกรรมชมรมฟูดเทคอาสาเกษตรอยุธยา โดยมี ผศ.พาขวัญ ทองรักษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคารบูรณมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ