เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมโครงการจัดทำวารสารเกษตรหันตรา

อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมโครงการจัดทำวารสารเกษตรหันตรา เพื่อวางแผนการดำเนินงานการจัดทำวารสารของคณะฯ ในปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 237 ชั้น 3 อาคาร 2 สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา