เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมชี้แจงการรายงานผลการปฏิบัติราชการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมชี้แจงการรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำสัปดาห์ของบุคลากรสายสนับสนุน เมื่อวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา