เมนูหลัก
เว็บบริการ

ศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ

       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ  นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัทยาคูลท์ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานอยุธยา และบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด  เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารจากสถานประกอบการจริง รวมทั้งเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาในการออกไปปฏิบัติงานจริงก่อนจบการศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมี อาจารย์สิริวรรณ สุขนิคม  อาจารย์ฌนกร หยกสหชาติ และนายปฐมพงศ์ สมัครการ เป็นผู้ดูแลควบคุมนักศึกษา