เมนูหลัก
เว็บบริการ

ค่ายสร้างคน คนสร้างค่าย มทร.ส.ครั้งที่ 5

ชมรม Food Tech อาสาเกษตรอยุธยา จัดกิจกรรมออกค่ายอาสาพัฒนาชนบทในโครงการค่ายสร้างคน คนสร้างค่าย มทร.ส. ครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับนักศึกษาในการเป็นผู้ให้ เสียสละเพื่อสังคม รวมทั้งเสริมสร้างทักษะในการอยู่ร่วมกัน การวางแผนงาน การทำงานเป็นทีม การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และยังการสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้กับนักเรียนที่ด้อยโอกาสในชนบท โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ  ทองรักษ์ และ ดร.สุณิสา สุวรรณพันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม เป็นผู้ดูแลและควบคุมนักศึกษาในการจัดกิจกรรมครั้งนี้