เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ

อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4  อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา