เมนูหลัก
เว็บบริการ

พิจารณาทุนการศึกษา

       อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา