เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อติดตามและรายงานผลความก้าวหน้าการขอตำแหน่งทางวิชาการ เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา