เมนูหลัก
เว็บบริการ

มหาวิทยาลัยคุณธรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ”

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรม (กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ) เพื่อให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของการปรับปรุง พัฒนาภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อมด้านการคัดแยกขยะภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากร  บรรยายเรื่องการคัดแยกขยะ วิธีการลดขยะ และสอนวิธีการเย็บถุงผ้าให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์  2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา