เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 5

ดร.ธวัฒน์ชัย งามศิริ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมสรุปผลโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 5 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา