เมนูหลัก
เว็บบริการ

อบรมเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับเพื่อการเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับเพื่อการเกษตร โดยได้รับเกียตริจาก นายธาวัน อุทัยเจริญพงษ์ ตำแหน่งวิศวกรอาวุโส นายเฉลิม จันทร์จุ่น ตำแหน่งนักบินโดรน บริษัทเอชจีโรโบติกส์ จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง ทฤษฎีและหลักการทำงานของเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ และกฎหมายเกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน ประหยัดเวลา ป้องกันอันตรายจากสารพิษสู่เกษตรกรและการควบคุมการผลิตได้อย่างแม่นยำ พร้อมลงพื้นที่สาธิตวิธีการใช้งานจริง เมื่อวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 320317 ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา