เมนูหลัก
เว็บบริการ

ร่วมจัดนิทรรศการและแนะแนวการศึกษา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของคณะฯ แนวทางในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา